Európsky imunizačný týždeň

21.4.2012 – 27.4.2012

Slovenská republika v roku 2012 už po šiestykrát participuje na aktivitách Európskeho imunizačného týždňa (EIW). Kampaň EIW vyhlasuje európska úradovňa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) a je zameraná na posilnenie významu očkovania a na zvýšenie zaočkovannosti v jednotlivých krajinách.

Ciele EIW :

  • podpora dopytu po očkovaní – kľúčový cieľ
  • nárast zaočkovanosti
  • eliminácia tzv. vakcinačných dier
  • zlepšenie informovanosti o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá vďaka očkovaniu úspešne predchádzať
  • odpoveď na antivakcinačné aktivity, ktoré sú problémom všetkých krajín európskeho regiónu SZO.

Pre kampaň v roku 21.4.2012 – 27.4.2012 SZO zdôrazňuje predovšetkým:

  • nutnosť podporiť EIW zo strany zdravotníckych pracovníkov
  • zabránenie šíreniu osýpok v Európe
  • 10. výročie eradikácie poliomyelitídy v Euroregióne SZO

Pravidelné očkovanie detí, ktoré je na Slovensku bezplatné sa vykonáva v záujme ochrany zdravia dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti. V súlade s Chartou práv dieťaťa má každé dieťa právo byť chránené pred chorobami, vrátane infekčných. Mnohým závažným prenosným ochoreniam sa dá predísť práve očkovaním. V súčasnosti sa v SR vykonáva pravidelné povinné očkovanie detí proti čiernemu kašľu, záškrtu, tetanu, infekčnej žltačke typ B, detskej obrne, hemofilovým a pneumokokovým invazívnym infekciám, osýpkam, ružienke a mumpsu. Vďaka očkovaniu sa v SR nevyskytujú ochorenia ako je detská obrna, záškrt, tetanus detí a mladistvých. Ostatné ochorenia proti, ktorým sa očkuje sa v populácii objavujú ojedinele.

V záujme ochrany zdravia svojich detí by rodičia mali umožniť ošetrujúcemu lekárovi vykonať očkovanie.

Bc. Zuzana Petiová
Odd. epidemiológie
RÚVZ Rožňava


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design