28.4. Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci .

Problematika poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy predstavujú najčastejší problém súvisiaci s prácou v Európe. Takmer 24 % zamestnancov zo štátov EÚ uvádza, že trpí bolesťami chrbta a 22 % sa sťažuje na bolesti svalov. Obidva problémy sa častejšie vyskytujú v nových členských štátoch a to 39 % oproti 36 % starých členských štátoch . Ochorenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou sú poškodenia telesnej stavby napr. svalov, kĺbov, šliach, väzív, nervov, kostí a lokalizovanej sústavy krvného obehu, spôsobované alebo zhoršované najmä pracovnými úkonmi a prostredím, v ktorom sa práca vykonáva. Väčšinu ochorení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou predstavujú kumulované poruchy, ktoré sú spôsobené opakovaným vystavením zamestnancov vysokej alebo nízkej intenzite záťaže počas dlhého obdobia. Uvedené poškodenia najčastejšie postihujú chrbát, krk, plecia a ruky, ale môžu tiež postihnúť aj dolné končatiny.

Ochorenia podporno-pohybovej sústavy spôsobujú nielen osobné utrpenie a výpadok príjmov, ale predstavujú aj nezanedbateľné náklady pre podniky a národné hospodárstva. Aj keď tieto ochorenia môžu postihnúť každého zamestnanca, možno im predchádzať hodnotením pracovných úkonov, zavedením preventívnych opatrení a kontrolovaním účinnosti týchto opatrení.

Na riešenie tejto problematiky je potrebný integrovaný systém riadenia. Tento prístup by nemal zohľadňovať len prevenciu nových porúch, ale tiež zabezpečiť opätovné začleňovanie zamestnancov, ktorí už trpia týmito ochoreniami, do aktívneho pracovného procesu. Preventívne opatrenia by mali zohľadniť celkovú záťaž na telo, ktorá môže prispieť k rozvoju ochorení podporno-pohybovej sústavy. Obyčajne neexistuje len jeden faktor, ktorý ich spôsobuje, ale ich kombinácia. Udržanie zamestnancov s ochoreniami podporno-pohybovej sústavy v práci by malo byť súčasťou stratégie na riešenie problematiky týchto ochorení. Obzvlášť je potrebné zdôrazniť viacdisciplinárne prístupy, ktoré kombinujú prevenciu a rehabilitáciu. Veľmi dôležitá je úloha sociálnej a organizačnej podpory, ktorá umožňuje postihnutým zamestnancom návrat do práce a možnosť zotrvať v práci. Aj aktívna podpora a účasť zamestnancov na riešení rizík, rovnako ako účasť ostatných záujmových skupín v organizácii zohráva významnú úlohu.

Mgr.Štefan Roda
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2021 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design