Všeobecne záväzné nariadenia 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 VZN o určení mesačného príspevku v ZŠsMŠ


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 VZN o čistote a poriadku v obci Vlachovo


Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupitelstva Obce Vlachovo


Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Vlachovo


Všeobecne záväzné nariadenia 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o dani z nehnuteľností na území obce Vlachovo


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o poplatkoch v školstve


Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Vlachovo


Všeobecne záväzné nariadenia 2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o dani z nehnuteľností.


Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o číslovaní budov.


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o poplatkoch v školstve.


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou


Všeobecne záväzné nariadenia 2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane za nevýherné hracie prístroje na území obce Vlachovo


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlachovo


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o dani z nehnuteľností na rok 2015 na území obce Vlachovo


Všeobecne záväzné nariadenia 2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o dani z nehnuteľností na rok 2014 na území obce Vlachovo


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlachovo


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o poplatkoch v školstve 2013 na území obce Vlachovo


Všeobecne záväzné nariadenia 2012

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o dani z nehnute"ností na rok 2013 na území obce Vlachovo


Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlachovo


Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o poplatkoch v školstve


Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o cintorínskom poriadku na území obce Vlachovo


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane


Všeobecne záväzné nariadenia 2011

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o dani z nehnuteľností na rok 2012 na území obce Vlachovo


Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlachovo


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Prílohy k VZN č. 2/2011:

  • Príloha č.1 - Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vlachovo (.pdf) ... stiahnuť »
  • Príloha č.2 - Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce Vlachovo (.pdf) ... stiahnuť »

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o poplatkoch v školstve


Všeobecne záväzné nariadenia 2010

platné od 1.1.2011

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlachovo


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o dani z nehnuteľností na rok 2011 na území obce Vlachovo


Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 o poplatkoch v školstve


Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení Základnej školy s materskou školou VLACHOVO.


platné od 1.1.2010

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení Základnej školy s materskou školou VLACHOVO.


Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o dani z nehnuteľností na rok 2010


Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlachovo

Dodatok č.1 k VZN č. 7/2009 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber , prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu


2009

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. I/2009


Na úvodnú stránku | Reklama | Ochrana osobných údajov » | Kontakt

Obec Vlachovo © 2006 - 2019 | Všetky práva vyhradené

Web & Design inMAD Design